Wuxia Names

From Abulafia Random Generator Wiki
Jump to navigation Jump to search

  Reload
Generator


English

<sgdisplay iterations="5">[adjective] [noun]</sgdisplay>

Hybrid: Chinese/English

Male:
<sgdisplay iterations="5">[hybrid_male]</sgdisplay>
Female:
<sgdisplay iterations="5">[hybrid_female]</sgdisplay>

Traditional: Chinese (Pinyin)

Note: 'traditional' names are listed in surname / given name order.

Male:
<sgdisplay iterations="5">[surname_pinyin] [male]</sgdisplay>
Female:
<sgdisplay iterations="5">[surname_pinyin] [female]</sgdisplay>


<sgtable>

main_male

3,[adjective] [noun] 2,[adjective] [male] 1,[adjective] [noun] [male]


main_female

3,[adjective] [noun] 2,[adjective] [female] 1,[adjective] [noun] [female]

hybrid_male

2,[adjective] [male] 1,[adjective] [noun] [male]

hybrid_female

2,[adjective] [female] 1,[adjective] [noun] [female]

surname_pinyin

2,[surname_common_pinyin] 1,[surname_compound_pinyin]

surname_common_pinyin

3,Li 3,Wang 3,Zhang 3,Liu 3,Chen 3,Yang 3,Huang 3,Zhao 3,Zhou 3,Wu 3,Xu 3,Sun 3,Zhu 3,Ma 3,Hu 3,Guo 3,Lin 3,He 3,Gao 1,Liang 1,Zheng 1,Luo 1,Song 1,Xie 1,Tang 1,Han 1,Cao 1,Xu 1,Deng 1,Xiao 1,Feng 1,Zeng 1,Cheng 1,Cai 1,Peng 1,Pan 1,Yuan 1,Yu 1,Dong 1,Yu

surname_common_wade-giles

1,Li 1,Wang 1,Chang 1,Liu 1,Ch'en 1,Yang 1,Huang 1,Chao 1,Chou 1,Wu 1,Hsu 1,Sun 1,Chu 1,Ma 1,Hu 1,Kuo 1,Lin 1,He 1,Kao

surname_common_cantonese

1,Lee 1,Wong 1,Cheung 1,Lau 1,Chan 1,Yeung 1,Wong 1,Chiu 1,Chow 1,Ng 1,Tsui 1,Suen 1,Chu 1,Ma 1,Woo 1,Kwok 1,Lam 1,Ho 1,Ko

surname_compound_pinyin

1,Baili 1,Dongfang 1,Duanmu 1,Gongsun 1,Guliang 1,Helian 1,Huyan 1,Linghu 1,Murong 1,Nangong 1,Ouyang 1,Shangguan 1,Sima 1,Situ 1,Taishi 1,Ximen 1,Zhangsun 1,Zhuge 1,Zhurong 1,Zuoren

surname_compound_cantonese

1,Pak Lee 1,Tung Fong 1,Tuen Muk 1,Kung Suen 1,Kuk Leung 1,Hak Lin 1,Fu Yin 1,Ling Wu 1,Mo Yung 1,Nam Kung 1,Au Yeung 1,Sheung Kwun 1,Sze Ma 1,Sze To 1,Tai Shi 1,Sai Mun 1,Cheung Suen 1,Chu Kok 1,Chok Yung 1,Tso Yan

male

2,[male_initial] 1,[male_initial][male_ending]

male_initial

1,Ai 1,Bai 1,Bing 1,Bo 1,Chang 1,Chao 1,Chen 1,Cheng 1,Chuan 1,Da 1,De 1,Ding 1,Dong 1,En 1,Fa 1,Fang 1,Feng 1,Fu 1,Gang 1,Ge 1,Gen 1,Guang 1,Gui 1,Guo 1,Hai 1,Han 1,He 1,Heng 1,Hong 1,Huan 1,Huang 1,Hui 1,Jia 1,Jian 1,Jiang 1,Jin 1,Jing 1,Kang 1,Lei 1,Li 1,Liang 1,Ling 1,Liu 1,Long 1,Mei 1,Meng 1,Ming 1,Nian 1,Niu 1,Pei 1,Peng 1,Ping 1,Qi 1,Qiang 1,Qiao 1,Qing 1,Qiu 1,Quan 1,Ren 1,Rong 1,Ru 1,Shan 1,Shao 1,Shen 1,Shi 1,Shou 1,Shun 1,Song 1,Tao 1,Teng 1,Ting 1,Wei 1,Wen 1,Xiang 1,Xiao 1,Xin 1,Xing 1,Xiu 1,Xue 1,Yan 1,Yang 1,Yao 1,Ye 1,Yi 1,Ying 1,Yong 1,You 1,Yuan 1,Yun 1,Yu 1,Ze 1,Zhao 1,Zhen 1,Zheng 1,Zhi 1,Zhong 1,Zhu 1,Zi

male_ending

1,an 1,bo 1,cheng 1,dan 1,dong 1,fei 1,feng 1,ge 1,guang 1,guo 1,hai 1,hao 1,hong 1,hui 1,jian 1,jie 1,jing 1,jun 1,lai 1,li 1,liang 1,lin 1,lun 1,min 1,ming 1,nian 1,pu 1,qiang 1,qin 1,qing 1,ren 1,rong 1,ru 1,rui 1,shan 1,sheng 1,shu 1,si 1,ting 1,tong 1,wei 1,wen 1,xiang 1,xin 1,yan 1,yao 1,yi 1,yu 1,yuan 1,zhe 1,zheng 1,zhi 1,zhong 1,zu

female

2,[female_initial] 1,[female_initial][female_ending]

female_initial

1,Ai 1,Bai 1,Bing 1,Bo 1,Chang 1,Chao 1,Chen 1,Cheng 1,Chuan 1,Da 1,De 1,Ding 1,Dong 1,En 1,Fa 1,Fang 1,Feng 1,Fu 1,Gang 1,Ge 1,Gen 1,Guang 1,Gui 1,Guo 1,Hai 1,Han 1,He 1,Heng 1,Hong 1,Huan 1,Huang 1,Hui 1,Jia 1,Jian 1,Jiang 1,Jin 1,Jing 1,Kang 1,Lei 1,Li 1,Liang 1,Ling 1,Liu 1,Long 1,Mei 1,Meng 1,Ming 1,Nian 1,Niu 1,Pei 1,Peng 1,Ping 1,Qi 1,Qiang 1,Qiao 1,Qing 1,Qiu 1,Quan 1,Ren 1,Rong 1,Ru 1,Shan 1,Shao 1,Shen 1,Shi 1,Shou 1,Shun 1,Song 1,Tao 1,Teng 1,Ting 1,Wei 1,Wen 1,Xiang 1,Xiao 1,Xin 1,Xing 1,Xiu 1,Xue 1,Yan 1,Yang 1,Yao 1,Ye 1,Yi 1,Ying 1,Yong 1,You 1,Yuan 1,Yun 1,Yu 1,Ze 1,Zhao 1,Zhen 1,Zheng 1,Zhi 1,Zhong 1,Zhu 1,Zi

female_ending

1,an 1,chang 1,chun 1,dan 1,fan 1,fang 1,fei 1,fen 1,feng 1,ge 1,guang 1,hua 1,huang 1,hui 1,jing 1,juan 1,jun 1,lan 1,li 1,lian 1,lin 1,ling 1,mei 1,rong 1,tai 1,tao 1,qian 1,qin 1,qing 1,qiu 1,xia 1,xiang 1,xiu 1,yi 1,yin 1,ying 1,yu 1,yue 1,zhai 1,zhao 1,zhen 1,zhi 1,zhu

adjective

1,[adjective-material] 1,[adjective-color] 1,[adjective-compass] 1,[adjective-emotion] 1,[adjective-neutral] 1,[adjective-negative] 1,[adjective-positive] 1,[adjective-motion] 1,[adjective-eyed]

hyphenated_adjective

1,[adjective]-[noun] 1,[noun-dangerousToConsume]-Consuming 1,[noun-celestial]-Capturing 1,[noun-celestial]-Scraping 1,[noun-beast-dangerous]-Slaying 1,[noun-beast-dangerous]-Taming 1,[noun-beast-gentle]-Taming 1,[noun-celestial]-Touching 1,[noun-celestial]-Forsaken 1,[noun-supernatural]-Capturing

adjective-material

1,Bronze 1,Diamond 1,Emerald 1,Gold 1,Golden 1,Iron 1,Jade 1,Platinum 1,Silk 1,Silver

adjective-color

1,Amber 1,Azure 1,Black 1,Blue 1,Golden 1,Green 1,Indigo 1,Orange 1,Purple 1,Red 1,Violet 1,White 1,Yellow

adjective-compass

1,Northern 1,Southern 1,Eastern 1,Western

adjective-emotion

1,Calm 1,Crying 1,Joyous 1,Laughing 1,Smiling 1,Sorrowful 1,Wild

adjective-neutral

1,Ancient 1,Burning 1,Carefree 1,Celesital 1,Hidden 1,Mystic 1,Myriad 1,Shadowed 1,Snowy 1,Sworn

adjective-negative

1,Blind 1,Cruel 1,Dark 1,Damned 1,Dead 1,Decietful 1,Deceptive 1,Deaf 1,Deadly 1,Demonic 1,Ferocious 1,Killer 1,Killing 1,Mute 1,Passionless 1,Poisonous 1,Screaming 1,Stained 1,Thrice-Damned

adjective-positive

1,Abundant 1,August 1,Artful 1,Benevolent 1,Brave 1,Bright 1,Divine 1,Dutiful 1,Enduring 1,Exalted 1,Faithful 1,First-Class 1,Generous 1,Glorious 1,Graceful 1,Great 1,Harmonious 1,Heavenly 1,Holy 1,Honest 1,Just 1,Light 1,Limitless 1,Loyal 1,Masterful 1,Patient 1,Pious 1,Praying 1,Proud 1,Victorious 1,Virtuous 1,Relentless 1,Resplendent 1,Rightous 1,Shining 1,Superb 1,Unconquerable

adjective-motion

1,Closing 1,Crouching 1,Falling 1,Flying 1,Leaping 1,Opening 1,Piercing 1,Rending 1,Rising 1,Soaring 1,Splitting 1,Stalking 1,Striking

adjective-eyed

1,[adjective-material]-eyed 1,[adjective-color]-eyed 1,[adjective-emotion]-eyed

noun

1,[noun-misc] 1,[noun-abstract] 1,[noun-natural] 1,[noun-natural-place] 1,[noun-plant] 1,[noun-beast] 1,[noun-celestial] 1,[noun-manmade] 1,[noun-manmade-place] 1,[noun-manmade-weapon] 1,[noun-emotion] 1,[noun-body-part] 1,[noun-element] 1,[noun-supernatural] 1,[noun-weather] 1,[noun-season]

noun-misc

1,Elder 1,Beggar 1,Monarch 1,Scholar

noun-abstract

1,Circle 1,Oath 1,Passage 1,Triangle 1,Way

noun-natural

1,Element 1,Island 1,Lake 1,Mountain 1,River 1,Shadow 1,Water

noun-natural-place

1,Cave 1,Hill 1,Grove 1,Mountain 1,Waterfall

noun-plant

1,Bamboo 1,Blossom 1,Flower 1,Lotus 1,Peach 1,Petal 1,Plum 1,Thorn 1,Tree 1,Wood

noun-beast

1,[noun-beast-dangerous] 1,[noun-beast-gentle]

noun-beast-dangerous

1,Beast 1,Bull 1,Dragon 1,Eagle 1,Falcon 1,Hawk 1,Horse 1,Leopard 1,Lion 1,Phoenix 1,Serpent 1,Shark 1,Tiger 1,Unicorn 1,Wolf

noun-beast-gentle

1,Bird 1,Crane 1,Crow 1,Deer 1,Sparrow 1,Silkworm 1,Swan 1,Turtle 1,Whale

noun-celestial

1,Comet 1,Moon 1,Sky 1,Star 1,Sun

noun-manmade

1,Crown 1,Fan 1,Poison 1,Harmony 1,Harmonies 1,Incense 1,Lantern 1,Sandal 1,Scroll 1,Song 1,Throne

noun-manmade-place

1,Gate 1,Palace 1,Path 1,Road 1,Temple 1,Tomb 1,Vault

noun-manmade-weapon

1,Dagger 1,Knife 1,Saber 1,Shield 1,Spear 1,Staff 1,Sword

noun-emotion

1,Courage 1,Bravery

noun-body-part

1,Blood 1,Claw 1,Corpse 1,Finger 1,Fist 1,Hand 1,Head 1,Palm 1,Tooth

noun-element

1,Air 1,Earth 1,Fire 1,Metal 1,Wood

noun-supernatural

1,Demon 1,Ghost 1,God 1,Immortal 1,Phantom 1,Soul 1,Spirit 1,Vampire 1,Void

noun-weather

1,Lightning 1,Mist 1,Rain 1,Storm 1,Thunder 1,Thunderbolt 1,Whirlwind 1,Wind

noun-dangerousToConsume

1,Fire 1,Star 1,[noun-beast-dangerous] 1,[noun-celestial] 1,[noun-element] 1,[noun-natural] 1,[noun-plant] 1,[noun-supernatural]

noun-season

1,Spring 1,Summer 1,Fall 1,Autumn 1,Winter

number

1,[number-plain] 1,[number-fold]

number-plain

1,One 1,Two 1,Three 1,Four 1,Five 1,Six 1,Seven 1,Eight 1,Nine 1,Ten 1,Eleven 1,Twelve 1,Thirteen 1,Twin 1,Hundred 1,Thousand 1,Ten-Thousand

number-fold

1,Two-fold 1,Three-fold 1,Four-Fold 1,Five-Fold 1,Six-Fold 1,Seven-Fold 1,Eight-Fold 1,Nine-Fold 1,Ten-Fold 1,Eleven-Fold 1,Twelve-Fold 1,Thirteen-Fold


</sgtable>